[Only registered and activated users can see links. ]


امروزه بسیاری از تکه های گوناگون اتومبیل دریکدیگرجذب شده اند.این تکه ها درکل،اسکلت یک خودرورامی سازندوسپس قطعه های گوناگون مکانیکی والکتریکی برروی آنها مونتاژمی شوند.تکه های گوناگون اسکلت و بدنه نه تنها باید پلت فرم مونتاژتکه های دیگررافراهم سازند،که بایددربالاتربردن امنیت سرنشینان نیزنقش ویژه خودراداشته باشند.درادامه چگونگی و ساختاربدنه یک اتومبیل رابررسی می کنیم.بدنه


بدنه یک اتومبیل راشایدبه گونه ای بتوان بیرونی ترین قسمت یک ماشین نامید.امروزه بسیاری ازاتومبیل های مدرن ازیک شاسی جذب شده دربدنه سودمی برندکه طراحی وساخت آن نیزبسی پیچیده ترازنسل پیشین اتومبیل هاباشاسی مستقل است.به گونه ای دیگر می توان گفت که دراتومبیل های امروزی،بدنه یک اتومبیل حمل کننده قسمت های گوناگون مکانیکی والکتریکی نیزهست.دراین گونه خودروها موتور،گیربکس ،بازوهای نگهدارنده چرخ هاوسیستم فنربندی همه وهمه برروی قسمت زیرین بدنه اتومبیل مونتاژشده اند . این درحالی است که قسمت های نام برده درخودروهای قدیمی مستقیما برروی شاسی سواروسپس بدنه برروی شاسی مونتاژمی شد. ناگفته نماندکه امروزه نیزبسیاری ازاتومبیل های چهارچرخ متحرک چون لندرووردیفندریاتویوتالندک روزهمچنان ازشاسی مستقل سود می برند.این گونه اتومبیل هاازیک شاسی سخت تر،مقاومت پیچشی بالاتر،صدای کمتردرکابینوراحتی بالاتررانندگی برخوردارند، چرا که بدنه و کابین ازقسمت های پرلرزش وپرصداجداهستند.شاسی جذب شده


دراتومبیل هایی که ازشاسی جذب شده دربدنه بهره مندند،ضربه هاولرزش هابه آسانی به بدن راننده و سرنشینان می رسند. خودرو سازان نیزبرای ازبین بردن این حالت ناخوشایند،درهنگام مونتاژقطعه های مکانیکی برروی بدنه ازلاستیک فشرده سودمی برند. بدین روی درهنگام بستن موتورویادیگرقسمت هابرروی شاسی جذب شده دربدنه،بین موتوروبدنه قطعه ای ازلاستیک فشرده قرارمی دهند تا ازانتقال صداولرزش به کابین بکاهند،خودروسازان درهنگام طراحی یک بدنه نه تنهابه کاهش صداولرزش،که به فاکتورهای دیگری چون ساخت بدنه ای مقاوم وبالاتربردن مقاومت پیچشی بدنه نیزمی اندیشند.دراین میان برخورداری یک اتومبیل ازبدنه ای مقاوم موجب می شودکه ماشین درهنگام بارگیری های سنگین،کمردرزیربارخم نکند.ازسوی دیگربدنه یک اتومبیل مدرن باید از بالاترین مقاومت پیچشی برخوردارباشد.این کارنه تنهاتوانایی های مانورپذیری اتومبیل رابالاترمی برد،بلکه مقاومت اتومبیل رادر هنگام به دست اندازافتادن تنهایک چرخ یاتنهایک سوی اتومبیل نیزدربرابرنیروهای پیچشی بالاترمی برد.ازاین گذشته بایددانست درزمانی که چرخ های یک خودروازروی ناهمواری هارانده می شوند،کمک فنرها چون یک چکش بادی،ضربه هایی رابه بدنه ویا شاسی واردمی کنند.این گونه ضربه هانیزنبایدتاثیرپیچشی برروی بدنه و یاشاسی داشته باشند.بسیاری ازخودروسازان درهنگام طراحی بدنه وکف به فاکتوردینامیک ویاتوانایی های رانندگی یک اتومبیل نیزمی اندیشند.ناگفته نماندکه دراین زمینه خودروهایی که ازشاسی جذب شده دربدنه بهره مندهستند ازدینامیک رانندگی بهتری نسبت به اتومبیل های باشاسی مستقل سودمی برند،چراکه همه قطعه های مکانیکی والکتریکی ماشین درواقع برروی همان بدنه سوارشده اند ونه یک شاسی مستقلفولادسبک


ازفاکتورهای ارزشمندساخت بدنه دراتومبیل های مدرن می توان فاکتورهای دوام و استحکام رابرشمرد.به همین دلیل بدنه بسیاری از اتومبیل های امروزی ازپولادساخته شده است.بدی گزینش فولادنیزسنگینی وزن وآسیب پذیری دربرابرزنگ زدگی وپوسیدگی است. در این میان یکی ازبهترین آلترناتیوها گزینش آلومینیوم برای ساخت بدنه اتومبیل هاست.آلومینیوم اماگزینه بسیارگران تری نسبت به فولاداست.ازسویی دیگرخودروسازان همواره دراندیشه دستیابی به فلزاتی مقاوم و سبک هستند.ازفلزات سبک وزن برای ساخت بدنه اتومبیل هامیتوان پولادهای سبک وزن رابرشمرد.ازسوی دیگرنازک ترکردن ورق بدنه اتومبیل ها نیزمی تواندازوزن بدنه آنها
بکاهد.این کارنیزخودگشاینده درهای دیگری درطراحی وساختبدنه اتومبیل است.ناگفته نماندکه خودروسازان امروزه درطراحی و ساخت بدنه اتومبیل ها از فولادهای با کلفتی وسختی گوناگون بهره می برند.بدین روی کلفتی ورق های بدنه درقسمت های سقف، در پوش موتوروروکش بیرونی درهاباکلفتی قسمت های زیرین متفاوت است.این کاربااینکه وزن بدنه راپائین ترمی آورد.اماازاستحکام بدنه نمی کاهد.ازسویی دیگرخودروسازان برای کاهش وزن وافزایش استحکام بدنه همواره ازراهکارهای نودیگری چون روش های جدیدجوشکاری وچسب کاری نیزبهره می گیرند.ازاین گذشته امروزه برای کاهش وزن بدنه،قسمت هایی چون گلگیرها (جلو) سپرها و بسیاری دیگرازقسمت های بدنه اتومبیل هاازپلاستیک ساخته می شوند.بکارگیری پلاستیک درقسمت های نام برده مزایای فراوانی داردکه دراین زمینه می توان ارزانی قیمت،آسانی ساخت وضدزنگ بودن رابرشمرد.


[Only registered and activated users can see links. ]


پایان سخن


از مواد مصنوعی سبک وزن و مقاوم دیگر می توان از فیبرکربن نام برد که ازآلومینیوم نیزسبک تراست وازاستحکام بالایی سودمی برد.امروزه ازفیبرکربن درساخت شاسی اتومبیل های فرمولاوان و ماشین های سوپراسپرت چون فراری انزوسودمی برند.بکارگیری موادمصنوعی درساخت بدنه اتومبیل ها روز به روزفراگیرترمی شود ودرصدبکارگیری آنهادرخودروهای آینده بسیار بیشتر از امروز خواهدبود.
نوشته:مهندس رضاانصاری فرد

منبع:مجله ماشین