<span style="color: #ff6600;"><span style="color: black;">شیر های صنعتی
-----------------</span>
<span style="color: black;">
شیرها:</span></span>
شیرها ابزاری جهت قطع و وصل و یا تنظیم سیال هستند که در مسیر آن قرار داده می شوند.
شیر هایی که در گاز رسانی استفاده می شوند عمئتا از جنس های زیر می باشند.
1-pvc : که برای شبکه های پلی اتیلن استفاده می شوندو از نوع سماوری هستند.
2- شیر های برنجی که بیشتر در لوله کشی منازل از انها استفاده می شود.
3-شیر های چدنی که برای شبکه شهری و خط تغذیه و انتقال و ایستگاه های تقلیل از انها استفاده می شود.
و ...
شیر ها بر اساس استاندارد های مختلفی طبقه بندی می شوند که رایج ترین آنها بر مبنای ماکزیمم فشاری است که اجزای شیر مخصوصا بدنه و سیت و پلاگ آن می توانند تحمل کنند.این استاندارد ها برای دیگر ابزار نیز وضع شده است.که در صنعت از دو سیستم متریک و امریکایی (ANSI) استفاده می شود.
در صنعت گاز بیشتر از 3 کلاس زیر استفاده می شود :
1- کلاس ANSI 600 معادل با PN 100 که توانایی تحمل 100 bar فشار را دارد.
2- کلاس ANSI 300 معادل با PN 50 که توانایی تحمل 50 bar فشار را دارد.
3- کلاس ANSI 150 معادل با PN 100 که توانایی تحمل 25 bar فشار رادارد.

<span style="color: black;">از شیر ها برای کار های زیر استفاده می شود :</span>
1- قطع و وصل جریان موجود در خط انتقال , تغذیه و شبکه شهری و علمک های مشترکین
2- هدایت گاز ( ومحتویات لوله) از مسیری به مسیر دیگر
3- انفصال و از مدار خارج کردن قسمتی از دستگاه های موجود در ایستگاه ها و شبکه گاز
4- تنظیم و کنترل نمودن میزان دبی گاز عبوری
5- تنظیم و کنترل نمودن فشار دستگاه ها و گاز موجود در خطوط لوله
6- ممانعت از برگشت سیال عبوری از خط لوله
7- کنترل و حفظ ایمنی دستگاه ها
8- کنترل سطح مایعات در مخزن ها (مانند شیر های مجهز به شناور
9و ...

<span style="color: #ff6600;"> <span style="color: black;">تقسیم بندی شیرها :</span></span>
شیر هارا به صورت های مختلفی نام گذاری می کنند که یکی از آنها بر اساس نوع مغزی آن است .
این اساس شیر ها به صورت زیر دسته بندی می شوند :
1. چک ولو CHECK VALVE
2. شیر توپی BALL VALVE
3. شیر سماوری PLUG VALVE
4. شیر سوزنی NEEDLE VALVE
5. شیر دروازه ای GATE VALVE
6. شیر پروانه ای BUTTERFLY VALVE
7. شیر دیافراگمی DIAPHRAGM VALVE
8. شیر بشقابی GLOBE VALVE

بدلیل گوناگونی و تنوع درانواع سیستمها ، سیالات و محیطها كه ولوها باید در آنها عمل كنند ولوها نیز به همین دلیل گسترش و تنوع پیدا نموده اند . برای مثال gllbe,get و ball, Play و پروانه ای، &zwnj;دیافراگمی،&zwnj; CHECKولو و SahetyValve. هركدام این ولوها برای مقاصد خاص طراحی شده اند. بعضی ازولوها توانایی كنترل جریان را به صورت دریچه ای دارند بعضی دیگر فقط می توانند جلوی جریان را بگیرندو گروهی دیگردرسیستمهای خورنده كار می كنند و بعضی سیالات با فشار بالارا عبورمی دهند .درك این اختلاف و اینكه آنها چگونه اثر می گذارند برعملكرد ولوها یا كاربرد آنها ضروری است برای استفاده و كاربرد موفقیت آمیز یك تجهیز .
چهار شكل اصلی برای كنترل جریان در طراحی ولوها وجود دارند :
1-حركت یك دیسك یا توپی به سمت داخل یا خلاف دریچه (برای مثال globe یا needle ولو)
2-برشی ار یك صفحه تخت ، استوانه ای یا صفحه كروی در سرتاسر یك دریچه( برای مثالgateو
plug ) 3- گردش یك دیسك یا بیضوی حول یك شیفت در سرتا سر قطر یك دریچه ( برای مثال ولو پروانه ای یا ball ولو )
4- حركت یك جسم قابل انعطاف به داخل مسیر جریان ( مثال ولو دیافراگمی )
هر ولو از قسمتهای ذیل تشكیل یافته است . a) بدنه (BODY)b) كلاهك (سرپوش)(BONNET) c) محور(STEM)d) محرك(ACTUATOR )e) آب بند(PACKING )f) نشیمنگاه (SEAT)g) صفحه(DISK ) بدنه ولوبدنه كه گاهی اوقات پوسته نیز نامیده می شود محدوده اولیه قرارگیری فشاربرروی یك ولن می باشداین قسمت از ولو قسمت اصلی درمجموعه ولو است برای اینكه بدنه شاسی اصلی است كه قطعات را با یكدیگر نگاه می دارد. بدنه ، محدوده اصلی قرارگیری فشار اولیه برروی ولو بوده كه در مقابل با فشار سیال از قسمت اتصال به لاین مقاومت میكند . لاینهای ورودی و خروجی به ولوبصورت ، دنده ای، پیچی یا اتصالی جوشی می باشد.
بدنه ولو یا بصورت ریخته گری بوده و یا بصورت فورج و در شكلهای متفاوت تهیه می شود .
از نظر تئوری ، اشكال كروی واستوانه ای ،&zwnj;مقاومت بیشتری در مقابل فشار سیال هنگامی كه ولو باز می باشددارند . البته عوامل دیگر را هنگامی كه یك ولو باز هست باید در نظر گرفت برای مثالب اكثر ولوها نیاز به تیغه ای در سرتاسر بدنه ولو دارند كه برای نگه داشتن نشیمنگاه می باشدچیزی كه بعنوان روزنه كنترل ( دریجه كنترل ) می باشد . یا بسته شدن ولو مشخص كردن بار برروی بدنه مشكل می باشد. اتصالات انتهایی ولو همچنین بارها را تغییر میدهند به یك كره ساده و بیشتر می پیچانند . تولید آسان ،&zwnj;مونتاژآسان وهزینه ها فاكتورهای مهمی هستند كه باید در نظر گرفته شوند .
شكل پایه و اصلی بدنه یك ولو به صورت كروی نیست امادر محدوده اشكال ساده تاپیچیده برای مثال سه پوش ، و قطعه قابل جابجایی برای آسان سازی مونتاژ ، شكلهای قسمت هایی از بدنه مقاوم فشار هستند . گلویی محل عبور سیال ( اثر و فتوری ) یك روش عمومی برای كاهش سایز اصلی وهزینه یك ولو بعبارت دیگر ، انتهای بزرگ اضافه می شوند به ولو برای اتصال به لوله بزرگتر. سرپوش ولو پوشاننده بدنه ولو بنام سرپوش (كلاهك) نامیده می شود دربعضی از طرحیها ، بدنه خودش به دو تكه كه بوسیله پیچ به یكدیگر وصل می شوند وجوددارد . شبیه بدنه های ولو ، كلاهكها در طرحهای گوناگون هستند بعضی زا كلاهكها عملكرد ساده ای برروی پوشاننده ولو دارند در حالیكه برخی از آنها نگهدارنده قطعات داخلی ولوها ومتعلقات آنها همانند محور ،&zwnj;دیسك و محرك هستند .
كلاهك دومین مرز فشار اصلی برروی یك ولو هستند . آن یا بصورت ریخته گری بوده و یا بصورت فورج از همان مواد بدنه و به بدنه بوسیله رزو یا بولت یا نقطه جوش متصل می شوند.
در همه نمونه ها ، اتصال كلاهك به بدنه بعنوان یك محدوده فشار درنظر گرفته می شود . این بدان معنی استكه نقطه جوش یا بولت كه كلاهك را به بدنه متصل می كنند قطعات با فشار ماندهستند .كلاهكهای ولو اگر چه برای اكثر ولوها لازم و ضروری هستند بیان كننده نوعی نگرانی نیز هستند كلاهكها می توانند فرآیند تولید ولو را پیچیده تر كرده ،&zwnj;سایز ولو را افزایش داده و همچنین نمایان می سازد قسمت اعظم هزینه اصلی از هزینه یك ولو و همچنین منبع اصلی برای ایجاد نشتی در ولو هستند. متعلقات ولو ( trim) قطعات داخلی یك ولو هستند مجموعه ای كه تحت عنوان تریم نامیده می شوند .بعنوان نمونه تریم شامل یك دیسك نشیمنگاه ، محور و بوش هایی كه برای راهنمایی محور هستند . عملكرد یك ولو با درنظر گرفتن ارتباط بین موقعیت دیسك با نشیمنگاه تعریف می شود . چونكه تریم ، حركات پایه واصلی و كنترل جریان را ممكن می سازنند . Disk &amp; seatبرای یك ولو دارای كلاهك ، دیسك سومین قسمت اصلی محدوده فشار می باشد. دیسك قابلیت اجازه عبور به جریان یاعدم عبور جریان سیال را بوجود می آورد. وقتی كه دیسك می بندد فشار اصلی سیستم بر سراسر دیسك اعمال می شود به همین دلیل یك قطعه تحت فشار در ولو می باشد .دیسكها بصورت فورج تهیه می شوند در پاره ای از موارد سطح دیسك را سختكاری می كنند تا سطح خوبی در مقابل با سایش داشته باشد . سطح پویش شده دیسك در قسمت نشیمنگاه درولو بسیار ضروری برای آب بندكردن در هنگام بسته بودن ولو می باشد. اكثر ولوها براساس مشكل و طراحی نوع دیسكها طبقه بندی می شوند . محور Stemمحور محرك ودیسك را به یكدیگر مرتبط می كند و بوسیله آن دیسك تغییر موقعیت می دهد.
محورها اغلب بصورت فورج تهیه می شوند و بوسیله نقطه جوش با زرده به دیسك متصل می شوند. برای طراحی های ولو نیاز به آب بند كردن محور برای جلوگیری از نشتی می باشد وجود سطح صیقلی برای محور در قسمت آب بندی بسیار حائز اهمیت می باشد . محور از اجزاء در محدوده قرارگیر فشار نمی باشد . اتصال دیسك به محور می تواند به دیسك در قسمت نشیمنگاه امكان حركات جرخشی یا گهواره ای بدهد متناوباً با محورممكن است به اندازه كافی قابلیت انعطاف داشته باشد كه دیسك در جهت مخالف نشیمنگاه خودش قرار بگیرد . هرچندكه حركات نوسانی یا چرخشی ثابت ممكن است باعث از بین رفتن اتصال دیسك و از بین رفتن دیك و یا از بین رفتن اتصالش به محور شود .
درنوع محور ولو وجود داردیكی محورهای بالارونده و دیگری غیر بالا رونده برای محورهای بالا رونده محور در هنگام باز شدن ولو در بالای سر محرك قرار می گیرد . این حالت بوجود می آید وقتیكه محور رزو شده باشد و با بوش رزو شده از دو شاخه ( yoke) كه یك قسمت اصلی بوده ویا قرارداده شده برروی كلاهك . محرك ولو محرك وسیله مونتاژ محور و دیسك می باشد یك محرك ممكن است با یك چرخ دستی به صورت دستی عمل كندیا بصورت اهرم دستی ،&zwnj;عملگر موتور ، عملگر سولنوئیدی ، عملگرپنوماتیكی یا عملگرهیدرولیكی باشد.در پاره ای از طرحها ،&zwnj;محرك بوسیله كلاهك نگه داشته می شود بجز برای كنترل ولوهای هیدرولیكی ، محركها در بیرون محدوه فشار وارده می باشند . آب بندی ولوها در بیشتر ولوها از بعضی از انواع آب بندها برای جلوگیری از نشتی فضای بین محور و كلاهك استفاده می شود .آب بندها معمولاً از مواد الیافی یا دیگر تركیبات آنها نظیر تفلون تهیه می شوند . فرمهای یك آب بند بین قطعات داخلی یك ولو و خارج آن جائیكه محور در داخل بدنه قرارگرفته است . آب بندها ی ولو باید به خوبی كمپرس شوند تا از هدر رفتن سیال جلوگیری شود و همچنین از صدمه دیدن محور ولو گردد.اگر آب بندهای ولو شل شوند ولو نشتی خواهدداشت كه این مورد خطرایمنی دارد.اگر آب بندها خیلی زیاد سفت شوند باعث صدمه دیدن حركت شده وامكان صدمه رساندن به محور نیز وجود دارد. ولوهای یكطرفه(CHECK VALVE) ولوهای یكطرفه برای جلوگیری از بازگشت سیال در یك سیستم پایپینگ در نظر گرفته می شوند. این ولوها توسط جریان سیال در لاینها عمل می كنند.فشار سیال عبوری از درون لاین باعث بازشدن ولو گردیده و هرگونه برگشت سیال باعث بسته شدن ولو خواهد شد.</p>