[right:bw65fdeu]نکات اجرایی زیر سازی پی:[/right:bw65fdeu]

[justify:bw65fdeu]فرض کنید یک پروژه اسکلت فلزی را بخواهیم به اجرا در آوریم ، مراحل اولیهاجرایی شامل ساخت پی مناسب است که در کلیه پروژه ها تقریبا یکسان اجرا می شود ، اماقبل از شرح مختصر مراحل ساخت پی ، باید توجه داشت که ابتدا نقسه فنداسیون را رویزمین پیاده کرد و برای پیاده کردن دقیق آن بایستی جزئیات لازم در نقشه مشخص گردیدهباشد. از جمله سازه به شکل یک شیکه متشکل از محورهای عمود بر هم تقسیم شده باشد وموقعیت محورهای مزبور نسبت به محورها یا نقاط مشخصی نظیر محور جاده ، بر زمین برساختمان مجاور و غیره تعیین شده باشد.( معمولا محورهای یک امتداد با اعداد3،2،1و... شماره گذاری می شوند و محورهای امتداد دیگر با حروفC-B-Aو ... مشخص میگردند. همچنین باید توجه داشت ستونها و فنداسیونهایی را که وضعیت مشابهی از نظر باروارد شده دارند ، با علامت یکسان نشان می دهند : ستون را با حرفCو فنداسیون رابا حرفFنشان میدهند . ترسیم مقاطع و نوشتن رقوم زیر فنداسیون ، رقوم رویفنداسیون ، ارتفاع قسمت های محتلف پی ، مشخصات بتن مگر ، مشخصات بتن ، نوع و قطرکلی که برای بریدن میلگرد ها مورد نیاز است باید در نقشه مشخص باشد. قبل از پیادهکردن نقشه روی زمین اگر زمین ناهموار بود یا دارای گیاهان و درختان باشد ، بایدنقاط مرتفع ناترازی که مورد نظر است برداشته شود و محوطه از کلیه گیاهان و ریشه هاپاک گردد.سپس شمال جغرافیایی نقشه را با جهت شمال جغرافیایی محلی که قرار است پروژهدر آن اجرا شود منطبق می کنیم ( به این کار توجیه نقشه می گویند) پس از این کار ،یکی از محورها را (محور طولی یا عرضی ) که موقیعت آن روی نقشه مشخص شده است ، برروی زمین ، حداقل با دو میخ در ابتدا و انتها ، پیاده می کنیم که به این امتدادمحور مبنا گفته می شود ؛ حال سایر محورهای طولی و عرضی را از روی محور مبنا مشخص میکنیم ( بوسیله میخ چوبی یا فلزی روی زمین ) که با دوربین تئودولیت و برای کارهایکوچک با ریسمان کار و متر و گونیا و شاغول اجرا می شود. حال اگر بخواهیم محلفنداسیون را خاکبرداری کنیم به ارتفاع خاکبرداری احتیاج داریم که حتی اگر زمیندارای پستی و بلندی جزئی باشد نقطه ای که بصورت مبنا(B.M)باید در محوطه کارگاهمشخص شود ( این نقطه بوسیله بتن و میلگرد در نقطه ای که دور از آسیب باشد ساخته میشود).[/justify:bw65fdeu]

[justify:bw65fdeu][/justify:bw65fdeu]

[justify:bw65fdeu]نکات فنی و اجرایی مربوط به خاکبرداری: داشتن اطلاعات اولیه از زمین و نوع خاکاز قبیل : مقاومت فشاری نوع خاک بویژه از نظر ریزشی بودن ، وضعیت آب زیر زمینی ،عمق یخبندان و سایر ویژگیهای فیزیکی خاک که با آزمایش از خاک آن محل مشخص می شود ،بسیار ضروری است. در خاکبرداری پی هنگام اجرا زیر زمین ممکن است جداره ریزش کند یااینکه زیر پی مجاور خالی شود که با وسایل مختلفی باید شمع بندی و حفاظت جداره صورتگیرد ؛ به طوری که مقاومت کافی در برابر بارهای وارده داشته باشد یکی از راه حلهایجلوگیری از ریزش خاک و پی ساختمان مجاور، اجرای جز به جز است که ابتدا محلفنداسیون ستونها اجرا شود و در مرحله بعدی ، پس از حفاری تدریجی ، اجزای دیگر دیوارسازی انجام گیرد.[/justify:bw65fdeu]

[justify:bw65fdeu][/justify:bw65fdeu]

[justify:bw65fdeu]نکات فنی و اجرایی مربوط به خاکریزی و زیر سازی فنداسیون : چاههای متروکه باشفته مناسب پر می شوند و در صورت برخورد محل با قنات متروکه ، باید از پی مرکب یاپی تخت استفاده کرد یا روی قنات را با دال بتن محافظ پوشاند. از خاکهای نباتی برایخاکریزی نباید استفاده کرد . ضخامت قشرهای خاکریز برای انجام تراکم 15 تا 20سانتیمتر است . برای انجام تراکم باید مقداری آب به خاک اضافه کنیم و با غلتکهایمناسب آن را متراکم نمایی ، البته خاکریزی و تراکم فقط برای محوطه سازی و کف سازیاست و خاکریزی زیر فنداسیون مجاز نمی باشد. در برخی موارد ، برای حفظ زیر بتن مگر ،ناچار به زیر سازی فنداسیون هستیم ، اما ممکن است ضخامت زیر سازی کم باشد ( حدود30سانتیمتر ) در این صورت می توان با افزایش ضخامت بتن مگر زیر سازی را انجام دادو در صورت زیاد بودن ارتفاع زیر سازی ، می توان با حفظ اصول فنی لاشه چینی سنگ باملات ماسه سیمان انجام داد.[/justify:bw65fdeu]

[justify:bw65fdeu][/justify:bw65fdeu]

[justify:bw65fdeu]بتن مگر چیست؟[/justify:bw65fdeu]

[justify:bw65fdeu][/justify:bw65fdeu]

[justify:bw65fdeu]بتن با عیار کم سیمان زیر فنداسیون که بتن نظافت نیز نامیده می شود معمولا بهضخامت 10 تا 15 سانتیمتر و از هر طرف 10 تا 15 سانتیمتر بزرگتر از خودفنداسیون ریخته میشود.[/justify:bw65fdeu]

[justify:bw65fdeu][/justify:bw65fdeu]

[justify:bw65fdeu]قالب بندی فنداسیون چگونه است؟[/justify:bw65fdeu]

[justify:bw65fdeu][/justify:bw65fdeu]

[justify:bw65fdeu]قالب بندی باید از تخته سالم بدون گره به ضخامت حداقل 5 . 2 سانتیمتر یاورقه های فلزی صاف یا از قالب آجری (تیغه 11 سانتیمتری آجری یا 22 با اندودماسه سیمان برای جلوگیری از خروج شیره بتن ) صورت گیرد. لازم به یادآوری است که پیهای عادی می توان با قرار دادن ورقه پلاستیکی ( نایلون) در جداره خاکبرداری از آنبه عنوان قالب استفاده کرد.[/justify:bw65fdeu]

[justify:bw65fdeu][/justify:bw65fdeu]

[justify:bw65fdeu]تذکر: در آرماتور بندی فاصله میله گردها تا سطح آزاد بتن در مورد فنداسیوننباید از 4 سانتیمتر کمتر باشد[/justify:bw65fdeu]


منبع: [Only registered and activated users can see links. ]